Ajax loader
Nyorin Bozatsu
Nyorin Bozatsu
Nyorin Bozatsu
Japanese,
Edo period, 18th century.

“Nyoirin Bosatsu”. (Bosatsu for “Bodhisattva” in Sanskrit).
Wooden sculpture in the Buddhist Tôdai-ji temple near Nara, Japan....
of 1
Open Lightbox