Ajax loader
Training of the Soyuz 7 crew / 1969
History of space travel / Soyuz 7.

V. Volkov, A. Filipchenko and V. Gorbatko, the crew of “Soyuz 7” during secret training.

Photo, 1969
of 1
Open Lightbox