Ajax loader
Erster Weltkrieg / Farbdruck
Geschichte / Erster Weltkrieg.

"LA GRANDE GUERRE (1914-1918)" (Erster Weltkrieg).
Infanterist in Felduniform 1914; Raymond Poincaré; Marschall Joseph Jacques Césaire...
of 1
Open Lightbox