Ajax loader
Der Heilige Georg tauft den König Ajus und seine Gemahlin i
Der Heilige Georg tauft den König Ajus und seine Gemahlin i
Der Heilige Georg tauft den König Ajus und seine Gemahlin i
Carpaccio, Vittore; um 1455 – 1526.
“Der Heilige Georg tauft den König Ajus und seine Gemahlin in der Stadt Silena in Libyen”, 1508. Ausschnitt: Musikantengruppe.

Aus...
of 1
Open Lightbox